Allwatec

Purely in pipe since 1994.

Allwatec Oy specializes in the development of water supply processes, manufacturing of water pipe cleaning elements, pressure pipe cleaning, pressure testing and disinfection. Allwatec sells and offers services in pipeline leakage and blockage scouting. We also offer consultation in water supply and management planning. In addition we offer practical training, water process optimization and developement of quality systems and human resource management.

Allwatec Oy specialiserat på utveckling av vattenförsörjningsprocesser, tillverkning av rengöringselement för vattenledningar, rengöring av tryckrör, tryckprovning och desinfektion. Allwatec säljer och erbjuder tjänster inom pipeline-läckage och blockeringssökning. Vi erbjuder också konsultation inom vattenförsörjning och förvaltningsplanering. Dessutom erbjuder vi praktisk utbildning, optimering av vattenprocesser och utveckling av kvalitetssystem och personalhantering.

Our Services / Våra tjänster

Biological removal of iron and humus

The method developed by Allwatec involves the biological removal of iron and humus. Removal of iron consumes alkalinity, so the pH of the water entering the filter is adjusted to the correct level depending on the iron content.

The advantages of the developed method are f.ex.

  • No precipitation chemical (polyaluminium chloride, ferric sulfate, etc.) is required
  • No need for an oxidizing chemical (eg potassium permanganate, sodium hypochlorite)
  • The amount of rinse water is minimal

  • Operating costs will be significantly reduced

Biologiskt avlägsnande av järn och humus

Metoden utvecklad av Allwatec involverar biologiskt avlägsnande av järn och humus. Avlägsnande av järn förbrukar alkalinitet, så pH i vattnet som kommer in i filtret justeras till rätt nivå beroende på järninnehållet.

Fördelarna med den utvecklade metoden är t.ex.

  • Ingen utfällningskemikalie (polyaluminiumklorid, järnsulfat, etc.) krävs
  • Behov inget av en oxiderande kemikalie (t.ex. kaliumpermanganat, natriumhypoklorit)

  • Sköljvatten mängden är minimal

  • Reducerad driftskostnaderna 

AWT Cleaning Elements

The AWT cleaning elements for water supply are made of food grade plastic and coated with insoluble PU pulp. These elements shrink up to half their diameter, which means that they pass well even in tight spaces.


There is a wide range of cleaning elements for a variety of applications in water, sewage and industrial applications. The cleaning elements can be equipped with a protective cover for the position transmitter.

AWT-rengöringselement

Rengöringselementen för vattenförsörjning är gjorda av livsmedelsklass plastik och belagda med olöslig PU-massa. Dessa element krymper upp till hälften av deras diameter, vilket innebär att de passerar bra även i trånga utrymmen.

Det finns ett brett utbud av rengöringselement för en mängd olika tillämpningar inom vatten, avlopp och industriella applikationer. Rengöringselementen kan vara utrustade med ett skyddskåpa för positionssändaren.

Contact us / Kontakta oss:

Allwatec Oy
allwatec@allwatec.com

or

Jan Stenman
jan.stenman@jast.fi
gsm. +358 44 972 0901

Allwatec Oy
Tyrynoja 8
13430 Hämeenlinna
Finland